IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

BANC DE LLIBRES any 2017-2018

La Resolució de 24 de maig de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport informa que:

 
 
"Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(document de lliurament de llibres de text i materials curriculars)
 
Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l'alumnat fins al 20 de juny de 2017. La Conselleria podrà establir un període extraordinari de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.
 
L'alumnat participant en el programa del banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant del banc de llibres 2017-2018."

CALENDARI DE MATRICULA PER AL CURS 2017/2018 ESO - BATXILLERAT

29 – 30 – 3 Juny - Juliol 1r Eso
4 Juliol 2n Eso
5 Juliol 3r Eso
6 Juliol 4t Eso
7 Juliol

1r Eso Repetidors

2n Batxillerat

10 Juliol

2n Eso i Repetidors

3r Eso i Repetidors

11 Juliol

4t Eso i Repetidors

2n Batxillerat i 1r i 2n Repetidors

20 Juliol

1r Batxillerat

1r, 2n, 3r, i 4t Eso (Centres no adscrits)

21 Juliol

1r Batxillerat

1r, 2n, 3r, i 4t Eso (Centres no adscrits)

NOTA IMPORTANT: L’alumnat admès haurà de formalitzar matricula en el termini establert. L’omissió del tràmit de matricula implicarà la renúncia a la plaça escolar (article 40 del Decret 40/2016). Els alumnes del centre que hagen superat totes les assignatures, o no hagen superat una o dues assignatures, formalitzaran la matricula per al curs següent en el primer període de matriculació.

Convalidacions Música

Convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat, i l'exempció de la matèria d'educació física d'ESO i de batxillerat:

Atès que la possibilitat de convalidar estudis es fonamenta en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música o dansa, aquestes convalidacions i exempcions s'han de sol·licitar cada curs acadèmic i es regulen en la normativa següent:

 • Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.
 • Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, sobre convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'Eso i el batxillerat.
 • Decret 87/2015 de 5 de juny pel que s'estableix el currículum de l'Eso i el Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
 • Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE).

Per poder fer efectives aquestes convalidacions i/o exempcions, l'alumne ha d'estar o haver estat matriculat a un dels conservatoris professionals de música i dansa de la comunitat valenciana.

Per tenir la condició d'esportista d'alt nivell, alt rendiment o d'elit, l'alumne ha de figurar a la llista publicada amb aquesta finalitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Documentació:

 • Document B (sol·licitud de convalidació).
 • Document C (sol·licitud d'exempció de l'educació física).
 • Certificat de Matricula del Conservatori corresponent.
 • Certificat Acadèmic de notes del curs anterior del Conservatori corresponent.
 • Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana (llista al DOCV).

Termini:
Podran presentar la documentació fins el 31 d'octubre del mateix curs acadèmic.

 

Curs

Assignatura

Assignatura amb què es convalida

1r ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

2n ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

3r ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

4t ESO

Música

2n curs Instrument o Veu

1r ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica i Visual, Iniciació a l'activitat empresarial o Segona llengua estrangera (opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

2n ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat empresarial o Segona llengua estrangera (opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

3r ESO

Informàtica, Tecnologia, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat empresarial o Segona llengua estrangera (cursades com a específiques opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

4t ESO

Cultura Clàssica, Educació Plàstica i Visual, Filosofia, Música, Segona llengua estrangera, Tecnologia de la Informació i la Comunicació (cursades com a específiques opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

1r BATX

Anàlisi Musical I

2n curs d'Harmonia

1r BATX

Cultura Audiovisual

Cultura Audiovisual

1r BATX

Llenguatge i Pràctica Musical

3r curs d'Instrument o Veu

1r BATX

Anatomia Aplicada, Religió, Segona llengua estrangera I, Tecnologia Industrial I i Tecnologia de la Informació i la Comunicació I

Una assignatura dels ensenyament professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. *

2n BATX

Anàlisi Musical II

1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició

2n BATX

Història de la Música i de la Dansa

1r i 2n cursos d'Història de la Música

2n BATX

Psicologia, Segona llengua estrangera II, Tecnologia Industrial II o Tecnologia de la Informació i la Comunicació II

Una assignatura dels ensenyament professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. *

  * Cada assignatura de les ensenyances professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació.

CALENDARI DE MATRICULA PER AL CURS 2017/2018 CICLES FORMATIUS

28 Juny 1r F.P. Bàsica (Ordinària)
28
Juny
1r Repetidors Grau Mitjà i Grau Superior
24 Juliol 1r Grau Mitjà
25 Juliol 1r Grau Superior
26 Juliol 1r F.P. Bàsica  (Extraordinària)
26 Juliol

2n Grau Mitjà

26 Juliol

2n Grau Superior

26 Juliol

2n F.P. Bàsica

NOTA IMPORTANT: L’alumnat admès haurà de formalitzar matricula en el termini establert. L’omissió del tràmit de matricula implicarà la renúncia a la plaça escolar (article 40 del Decret 40/2016). 

Calendari Admissió ESO-Batxillerat 2017/2018

Calendari Admissió ESO - Centres no-adscrits

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 22/05/2017 al 31/05/2017
Presentació del requisit acadèmic del 19/06/2017 al 07/07/2016
Llistes provisionals d'admesos 12/07/2017
Presentació de reclamacions de llistes provisionals del 12/07/2017 al 14/07/2017
Llistes definitives de l'alumnat admés 19/07/2017
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització)
fins el 20/07/2017

Calendari Admissió Batxillerat

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 22/05/2017 al 31/05/2017
Presentació del requisit acadèmic del 19/06/2017 al 07/07/2016
Llistes provisionals d'admesos 12/07/2017
Presentació de reclamacions de llistes provisionals del 12/07/2017 al 14/07/2017
Llistes definitives de l'alumnat admés 19/07/2017
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització) fins el 20/07/2017

Els alumnes admesos que no formalitzen la matricula en el termini establert, s'entendrà que renuncien a la plaça escolar.

En el cas que es presenten més d'una instància, no se tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres on queden llocs vacants.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

 • Imprés de sol·licitud emplenat telemàticament: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
 • Fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne
 • Per a l'obtenció de la puntuació del concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'imprès i l'autorització que hi apareix. Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació de dades amb la seua firma.
 • El certificat de discapacitat corresponent o de la targeta acreditativa. Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució que reconeix una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa.
 • El títol de família nombrosa
 • El títol de família monoparental expedit per la conselleria competen en matèria de família.

 

Estàs aquí:Home Alta Banc de Llibres Secretaría